اثرسریالهای خارجی را میتوان در گرمسار دید تو این سریالها آنقدر هنرپیشه ها جلوی هم کج و راست شدند و تعظیم کردند تا ...
در و دیوار شهر و روزنامه های محلی پر شده از :
تشکر شورای شهر از شهردار
تشکر شهردار از شورا
تشکر اصناف از فرماندار
تشکر شهرداری و شورای شهر از فرماندار
تبریک اصناف به رئیس مجمع امور صنفی
تشکر کاندیداها رای آورده یا نیاورده از مردم
و این روند ادامه خواهد داشت ....