ساخت
سيستم آموزشي
ميکروکنترلرهای AVR

مهندس خيرانديش عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
مهندس كمالي عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار