مردي وارد مغازه پرنده فروشي شد و يك طوطي خواست.
فروشنده طوطي قشنگي آورد و گفت قيمت اين طوطي قدري گران است ولي در عوض تخم چهارگوش مي كنه .
خريدار:آيا حرف هم ميزنه ؟
فروشنده : حرف نميزنه فقط موقعي كه تخم ميكنه ميگه آخ.