شخصي از بوذرجمهر پرسيد : علم بهتراست يا ثروت ؟
بوذرجمهر گفت : علم .
آن شخص گفت : پس چرا اهل علم خدمت ثروتمندان ميكنند و اهل ثروت خدمت عالمان نمي كنند؟
بوذرجمهر جواب داد:علتش اينست كه اهل علم به واسطه دانشي كه دارند قدر ثروت مي دانند و ثروتمندان به واسطه جهل خود ، قدر علم را نميدانند!