از شخصي پرسيدند : نامت چيست ؟
گفت : هيبت !...
گفتند : راست ميگويي يا مي خواهي ما را بترساني ؟!